اطلاعات تصویر از جمله وضوع تصویر ، کنتراست ، اعوجاج تصویر  و … و اطلاعات محیطی مانند دما ، رطوبت ، الکتریسیته ساکن و …