در سنسورهای شرکت نیتجن تصاویر با اعوجاج کمتر و کیفیت بالایی ضبط می شوند و در برابر فشارهای خارجی دوام بیشتری نسبت به نمونه های مشابه دارند.