روش تایید هویت در مواردی که تعداد افراد زیادی ثبت شده باشند از امنیت و سرعت بالاتری برخوردار است.

اما عیب آن ورود آی دی فرد در سیستم بیومتریک از طریق رمز یا کارت در ابتدای امر است که ممکن است فراموش یا گم شود.