بیومتریک علم اندازه گیری صفات رفتاری و بیولوژیکی بارز افراد است که وقتی این صفات با استفاده از ابزارهای بیومتریک شناسایی و تایید می شوند احراز هویت بیومتریکی نامیده می شوند.

صفات بیولوژیکی شامل اثر انگشت ، چهره ، الگوهای عنبیه ، امواج صوتی ، هندسه دست ها ، امضا و … می باشد و از جمله صفات رفتاری می توان به طرز راه رفتن و الگوی تایپ کردن اشاره نمود.