چنانچه یک کاربر اجازه ورود نداشته باشد و سیستم ورود وی را بپذیرد می تواند منجر به خسارت هایی شود که از معیار FAR برای شناسایی آن استفاده می شود.

همچنین برای محاسبه احتمال اینکه کاربری اجازه ورود داشته باشد اما سیستم وی را غیر مجاز تلقی کند از معیار FRR استفاده می شود.

همچنین برای محاسبه میزان افرادی که با موفقیت در سیستم ثبت شده اند اما از اطلاعات آن ها کیفیت لازم را دارا نباشد از معیار FTE استفاده می شود.