در این روش از یک سنسور برای ضبط اطلاعات بیومتریک مانند اثر انگشت یا چهره استفاده می شود که این سنسور داده ها را به واحد کامپیوتری ارسال می کند و پس از پردازش ، اطلاعات نمایش داده می شود.

سنسورها داده های دریافتی را با الگوی مرجع تطبیق داده و مجاز یا غیر مجاز بودن آن را مشخص می کنند.